Giới thiệu

Thương hiệu thanh toán quốc tế duy nhất của Nhật Bản

JCB đã độc lập mở rộng phạm vi kinh doanh từ năm 1981 để biến
thương hiệu JCB trở thành thương hiệu thanh toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu.